Przejdź do treści

Częste problemy

FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory

Wyciek pamięci lub należy zwiększyć ilość dostępnej pamięci dla procesu node.

1) Za pomocą zdefiniowania zmiennej środowiskowej

export NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=5120" #it will increase to 5gb
export NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=6144" #it will increase to 6gb
export NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=7168" #it will increase to 7gb
export NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=8192" #it will increase to 8gb

2) Za pomocą parametru przekazywanego podczas uruchamiania skryptu

node --max-old-space-size=5120 index.js